Jean-Luc Nancy

significado, señal, sentido: teórico, estético, artístico

meaning, signal, sense: theoretic, aesthetic, artistic

Programa / Program

Síntesis Curricular / Résumé

Anuncios